Xác định rõ liệu sự kiện sẽ được tổ chức trong nhà hay ngoài trời

Xác định rõ liệu sự kiện sẽ được tổ chức trong nhà hay ngoài trời