Phù hợp với tính chất của sự kiện

Phù hợp với tính chất của sự kiện