Tùy thuộc vào số lượng người tham dự để sử dụng thiết bị thích hợp

Tùy thuộc vào số lượng người tham dự để sử dụng thiết bị thích hợp