Tổ chức sự kiện Fashion Show tại trường FTU

Tổ chức sự kiện Fashion Show tại trường FTU