Sắp xếp hợp lý và đẹp mắt.

Sắp xếp hợp lý và đẹp mắt.