Lượng khói được phun ra từ máy khói

Lượng khói được phun ra từ máy khói