Ngoài tổ chức sự kiện Minh Vũ Media còn cho thuê các loại thiết bị sự kiện, dàn karaoke.

Ngoài tổ chức sự kiện Minh Vũ Media còn cho thuê các loại thiết bị sự kiện, dàn karaoke.