Địa điểm tổ chức phải được sắp xếp cẩn thận

Địa điểm tổ chức phải được sắp xếp cẩn thận