Hình ảnh bình đựn nito lỏng.

Hình ảnh bình đựn nito lỏng.